இணையவழிக் கல்விவானொலி [வலையொலி]Online KalviRadio www.kalviradio.comகேட்டுக்கொண்டே கற்கலாம் , கேட்டுக்கொண்டே எழுதலாம்.ClassWise - 24 x 7 PlayList Here
எங்கேயும் , எப்போதும் கேட்கலாம் .
இயன்ற நேரங்களில் அறிவை வலுப்படுத்தவும் ,
வளப்படுத்தவும் பயன்படுத்தலாம்.
எக்குறை நேரினும், நிற்காது கற்கலாம்.

மாணவர்களும் பங்குபெறலாம் , சுயகற்றல் மேற்கொள்ளலாம்.
ஆசிரியர்களுக்கும் வகுப்பறையில் கற்பித்தல் செயல்பாட்டிற்கும் பயன்படுகிறது.

பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் & ஆசிரியர்களுக்கு பயன்பட்டு வரும்
இந்த இணையவழி கல்வி வானொலி [வலையொலி] -
Online KalviRadio எனும் எளிமையான , வலிமையான இந்த தொழில்நுட்பத்தை கல்வி துறைக்கு அர்ப்பணிக்க காத்திருக்கிறோம்.
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
கட்டணம் இல்லை, விளம்பரம் இல்லை , வியாபார நோக்கம் இல்லை.

மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பாக

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களின்

தன்னார்வக் கூட்டு முயற்சி இது....
Any information - Contact 7904163487 - After 6 PM


Testimonials from Newspaper & Magazine