அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி (True or False)

T3-C4-Tamil-L4. ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L4. ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி (Matching)T3-C4-Tamil-L4. ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி (True or False)

T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L5. கணினி உலகம் (True or False)

T3-C4-Tamil-L6. மலையும் எதிரொலியும் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L6. மலையும் எதிரொலியும் (Matching)T3-C4-Tamil-L6. மலையும் எதிரொலியும் (True or False)

T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L7. நீதிநெறி விளக்கம் (True or False)

T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (Matching) -1T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (Matching) -2T3-C4-Tamil-L8. உறவுமுறைக் கடிதம் (True or False)

T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (Matching - True or False)T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (Matching) - 1T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (Matching) - 2T3-C4-Tamil-L9. அறிவு நிலா (True or False)

T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (True or False)T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH-U1-1.1-THE SEVEN SEEDS(LET US LEARN) (Matching) - 2

T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (Matching - True or False)T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (True or False)T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (Matching) - 1T3-C4- ENGLISH -1.2-BE HONEST(LET US SING) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH-U1-1.3- GRAMMAR- ARTICLES(a, an, the) (let us know) (True or False)T3-C4-ENGLISH-U1-1.3- GRAMMAR- ARTICLES(a, an, the) (let us know) (True or False)

T3-C4-ENGLISH-1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (True or False)T3-C4-ENGLISH--1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH--1.4-THE MISTAKEN PLATE (LEAD US READ) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (True or False)T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH-U2- 2.1- BALA SPINS MAGIC (LET US LEARN) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (True or False)T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- 2.2- THE PAINTER (LET US SING) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH- 2.3- GRAMMER-ADJECTIVES (LET US KNOW) (Matching)T3-C4-ENGLISH- 2.3- GRAMMER-ADJECTIVES (LET US KNOW) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- 2.3- GRAMMER-ADJECTIVES (LET US KNOW) (Matching) - 2

T3-C4-ENGLISH-2.4-THE WOODEN TOY (LET US READ) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-2.4-THE WOODEN TOY (LET US READ) (True or False)T3-C4-ENGLISH-2.4-THE WOODEN TOY (LET US READ) (Matching)

T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (True or False)T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching) - 2T3-C4-ENGLISH- U3-3.1-THE STRUGGLING STAR(LET US LEARN) (Matching) - 3

T3-C4-ENGLISH-3.2- NEVER GIVE UP (LET US SING) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH-3.2- NEVER GIVE UP (LET US SING) (True or False)T3-C4-ENGLISH-3.2- NEVER GIVE UP (LET US SING) (Matching)

T3-C4-ENGLISH- 3.3- GRAMMER -PRESENT CONTINUOUS TENSE (LET US KNOW) (True or False)T3-C4-ENGLISH- 3.3- GRAMMER -PRESENT CONTINUOUS TENSE (LET US KNOW) (True or False)

T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (Matching - True or False)T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (True or False)T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (Matching) - 1T3-C4-ENGLISH- 3.4-THE MAGIC PENCIL (LET US READ) (Matching) - 2

T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (A) (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (A) (Matching)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (A) (True or False)

T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (B) (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (B) (Matching)T3-C4-Science-L-1.1 பசுமை சுற்றுச்சூழல் (B) (True or False)

T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (Matching) - 1T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (Matching) - 2T3-C4-Science-L-2.1 விலங்குகளின் குழு நடத்தை (True or False)

T3-C4-Science-L-2.2 விலங்குகளின் தகவமைப்பு (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-2.2 விலங்குகளின் தகவமைப்பு (Matching)T3-C4-Science-L-2.2 விலங்குகளின் தகவமைப்பு (True or False)

T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (Matching) - 1T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (Matching) - 2T3-C4-Science-L-2.3 பூச்சி உடலமைப்பு, விலங்கு சிறப்பு புலன், பெற்றோர் பராமரிப்பு (True or False)

T3-C4-Science-L-3.1 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-3.1 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று (Matching)T3-C4-Science-L-3.1 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று (True or False)

T3-C4-Science-L-3.2 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று - காற்று மாசுபாடு (Matching - True or False)T3-C4-Science-L-3.2 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று - காற்று மாசுபாடு (Matching)T3-C4-Science-L-3.2 நாம் சுவாசிக்கும் காற்று - காற்று மாசுபாடு (True or False)

T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (Matching - True or False)T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (Matching) - 1T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (Matching) - 2T3-C4-Science-1.1-Green Environment (A) (True or False)

T3-C4-Science-1.1-Green Environment (B) (Matching - True or False)T3-C4-Science-1.1-Green Environment (B) (Matching)T3-C4-Science-1.1-Green Environment (B) (True or False)

T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (Matching - True or False)T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (Matching) - 1T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (Matching) - 2T3-C4-Science-2.1-Group Behaviour in Animals (True or False)

T3-C4-Science-2.2-Adaptations in Animals (Matching - True or False)T3-C4-Science-2.2-Adaptations in Animals (Matching)T3-C4-Science-2.2-Adaptations in Animals (True or False)

T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (Matching - True or False)T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (Matching) - 1T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (Matching) - 2T3-C4-Science-2.3-Animals Insect Structure, Special Sense, Parental Care (True or False)

T3-C4-Science-3.1-Air we Breathe (Matching - True or False)T3-C4-Science-3.1-Air we Breathe (Matching)T3-C4-Science-3.1-Air we Breathe (True or False)

T3-C4-Science-3.2-Air Pollution (Matching - True or False)T3-C4-Science-3.2-Air Pollution (Matching)T3-C4-Science-3.2-Air Pollution (True or False)

T3-C4-Social-L-1.1 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.1 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching)T3-C4-Social-L-1.1 உலகெலாம் தமிழர்கள் (True or False)

T3-C4-Social-L-1.2 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.2 உலகெலாம் தமிழர்கள் (Matching)T3-C4-Social-L-1.2 உலகெலாம் தமிழர்கள் (True or False)

T3-C4-Social-L-2.1 மண்டலம்-I, II (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.1 மண்டலம்-I, II (Matching)T3-C4-Social-L-2.1 மண்டலம்-I, II (True or False)

T3-C4-Social-L-2.2 மண்டலம்-III, IV (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.2 மண்டலம்-III, IV (Matching)T3-C4-Social-L-2.2 மண்டலம்-III, IV (True or False)

T3-C4-Social-L-3.1 குழந்தைகளின் உரிமைகள், உரிமை உயிர்வாழ்வதற்கு, வளர்ச்சிக்கு (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.1 குழந்தைகளின் உரிமைகள், உரிமை உயிர்வாழ்வதற்கு, வளர்ச்சிக்கு (Matching)T3-C4-Social-L-3.1 குழந்தைகளின் உரிமைகள், உரிமை உயிர்வாழ்வதற்கு, வளர்ச்சிக்கு (True or False)

T3-C4-Social-L-3.2 குழந்தைத் தொழிலாளிகள், உரிமை பாதுகாப்பிற்கு, பங்கேற்பதற்கு (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.2 குழந்தைத் தொழிலாளிகள், உரிமை பாதுகாப்பிற்கு, பங்கேற்பதற்கு (Matching)T3-C4-Social-L-3.2 குழந்தைத் தொழிலாளிகள், உரிமை பாதுகாப்பிற்கு, பங்கேற்பதற்கு (True or False)

T3-C4-Social-L-1.1 Tamils Around The World (A) (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.1 Tamils Around The World (A) (Matching)T3-C4-Social-L-1.1 Tamils Around The World (A) (True or False)

T3-C4-Social-L-1.2 Tamils Around The World (B) (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-1.2 Tamils Around The World (B) (Matching)T3-C4-Social-L-1.2 Tamils Around The World (B) (True or False)

T3-C4-Social-L-2.1 Region - I, II (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.1 Region - I, II (Matching)T3-C4-Social-L-2.1 Region - I, II (True or False)

T3-C4-Social-L-2.2 Region - III, IV (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-2.2 Region - III, IV (Matching)T3-C4-Social-L-2.2 Region - III, IV (True or False)

T3-C4-Social-L-3.1 Child Rights, Right to - Survival & Development (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.1 Child Rights, Right to - Survival & Development (Matching)T3-C4-Social-L-3.1 Child Rights, Right to - Survival & Development (True or False)

T3-C4-Social-L-3.2 Child Labour - Right to Protection and Participate (Matching - True or False)T3-C4-Social-L-3.2 Child Labour - Right to Protection and Participate (Matching)T3-C4-Social-L-3.2 Child Labour - Right to Protection and Participate (True or False)

T3-C3-தமிழ்-1 உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம் (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-1 உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம் (True or False)T3-C3-தமிழ்-1 உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம் (Matching)

T3-C3-தமிழ்-2 தூக்குநாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-2 தூக்குநாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் (True or False)T3-C3-தமிழ்-2 தூக்குநாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் (Matching)

T3-C3-தமிழ்-3 வீம்பால் வந்த விளைவு (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-3 வீம்பால் வந்த விளைவு (True or False)T3-C3-தமிழ்-3 வீம்பால் வந்த விளைவு (Matching)

T3-C3-தமிழ்-4 மழைநீர் (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-4 மழைநீர் (True or False)T3-C3-தமிழ்-4 மழைநீர் (Matching)

T3-C3-தமிழ்-5 காகமும் நாகமும் (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-5 காகமும் நாகமும் (True or False)T3-C3-தமிழ்-5 காகமும் நாகமும் (Matching)

T3-C3-தமிழ்-6 நல்வழி (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-6 நல்வழி (True or False)T3-C3-தமிழ்-6 நல்வழி (Matching)

T3-C3-தமிழ்-7 தமிழ் மொழியின் பெருமை (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-7 தமிழ் மொழியின் பெருமை (True or False)T3-C3-தமிழ்-7 தமிழ் மொழியின் பெருமை (Matching)

T3-C3-தமிழ்-8 அறிவூட்டும் தொலைக்காட்சிச் செய்திகள் (Matching - True or False)T3-C3-தமிழ்-8 அறிவூட்டும் தொலைக்காட்சிச் செய்திகள் (True or False)T3-C3-தமிழ்-8 அறிவூட்டும் தொலைக்காட்சிச் செய்திகள் (Matching)

T3-C3-English-1.2 The Coconut Grove (Let Us Know) (Matching - True or False)T3-C3-English-1.2 The Coconut Grove (Let Us Know) (Matching)T3-C3-English-1.2 The Coconut Grove (Let Us Know) (True or False)

T3-C3-English-1.1 Our Leafy Friends Wonderful Tree (Matching)T3-C3-English-1.1 Our Leafy Friends Wonderful Tree (Matching)

T3-C3-English-1.4 The King and The Angle (Matching - True or False)T3-C3-English-1.4 The King and The Angle (Matching)T3-C3-English-1.4 The King and The Angle (True or False)

T3-C3-English-1.3 Grammar (Pronoun-Me, Him, Her, Us) (True or False)T3-C3-English-1.3 Grammar (Pronoun-Me, Him, Her, Us) (True or False)

T3-C3-English-2.1 Tools we Use (The Little Doctor) (Matching - True or False)T3-C3-English-2.1 Tools we Use (The Little Doctor) (Matching) - 1T3-C3-English-2.1 Tools we Use (The Little Doctor) (Matching) - 2T3-C3-English-2.1 Tools we Use (The Little Doctor) (True or False)

T3-C3-English-2.2 A Stitch in Time (Matching - True or False)T3-C3-English-2.2 A Stitch in Time (Matching) - 1T3-C3-English-2.2 A Stitch in Time (Matching) - 2T3-C3-English-2.2 A Stitch in Time (True or False)

T3-C3-English-2.3 Grammar (Conjunction - And) (Matching)T3-C3-English-2.3 Grammar (Conjunction - And) (Matching)

T3-C3-English-3.1 Breezy Beach (Matching - True or False)T3-C3-English-3.1 Breezy Beach (Matching)T3-C3-English-3.1 Breezy Beach (True or False)

T3-C3-English-2.4 Amazing Ammachi (Matching - True or False)T3-C3-English-2.4 Amazing Ammachi (Matching) - 1T3-C3-English-2.4 Amazing Ammachi (Matching) - 2T3-C3-English-2.4 Amazing Ammachi (True or False)

T3-C3-English-3.2 A Cloud of Trash (Matching - True or False)T3-C3-English-3.2 A Cloud of Trash (Matching) - 1T3-C3-English-3.2 A Cloud of Trash (Matching) - 2T3-C3-English-3.2 A Cloud of Trash (True or False)

T3-C3-English-3.3 Grammar (Verb-Action Words) (Matching - True or False)T3-C3-English-3.3 Grammar (Verb-Action Words) (Matching)T3-C3-English-3.3 Grammar (Verb-Action Words) (True or False)

T3-C3-English-3.4 A Day in The Park (Matching - True or False)T3-C3-English-3.4 A Day in The Park (Matching)T3-C3-English-3.4 A Day in The Park (True or False)

T3-C3-Sceince-1.1 சுற்றுச்சூழல் (Matching - True or False)T3-C3-Sceince-1.1 சுற்றுச்சூழல் (Matching)T3-C3-Sceince-1.1 சுற்றுச்சூழல் (True or False)

T3-C3-Science-1.2 சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் (Matching - True or False)T3-C3-Science-1.2 சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் (Matching)T3-C3-Science-1.2 சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் (True or False)

T3-C3-Science-2.1 விலங்குகள் சுற்றுச்சூழல் (Matching - True or False)T3-C3-Science-2.1 விலங்குகள் சுற்றுச்சூழல் (Matching) - 1T3-C3-Science-2.1 விலங்குகள் சுற்றுச்சூழல் (Matching) - 2T3-C3-Science-2.1 விலங்குகள் சுற்றுச்சூழல் (True or False)

T3-C3-Science-1.3 சமநிலை மற்றும் மரக்கன்று நடுதல் (Matching - True or False)T3-C3-Science-1.3 சமநிலை மற்றும் மரக்கன்று நடுதல் (Matching)T3-C3-Science-1.3 சமநிலை மற்றும் மரக்கன்று நடுதல் (True or False)

T3-C3-Science-2.2 விலங்குகள் உணவு (Matching - True or False)T3-C3-Science-2.2 விலங்குகள் உணவு (Matching)T3-C3-Science-2.2 விலங்குகள் உணவு (True or False)

T3-C3-Science-2.3 விலங்குகள் வகைப்பாடு (Matching - True or False)T3-C3-Science-2.3 விலங்குகள் வகைப்பாடு (Matching)T3-C3-Science-2.3 விலங்குகள் வகைப்பாடு (True or False)

T3-C3-Science-3.2 சுவாசம் (Matching)T3-C3-Science-3.2 சுவாசம் (Matching)

T3-C3-Science-3.1 காற்றின் பண்புகள் (True or False)T3-C3-Science-3.1 காற்றின் பண்புகள் (True or False) - 1T3-C3-Science-3.1 காற்றின் பண்புகள் (True or False) - 2

T3-C3-Science-1.1 Environment (Matching - True or False)T3-C3-Science-1.1 Environment (Matching)T3-C3-Science-1.1 Environment (True or False)

T3-C3-Science-3.3 காற்று வீசுதல் (True or False)T3-C3-Science-3.3 காற்று வீசுதல் (True or False)

T3-C3-Science-1.2 Environmental Factors (Matching - True or False)T3-C3-Science-1.2 Environmental Factors (Matching)T3-C3-Science-1.2 Environmental Factors (True or False)

T3-C3-Science-1.3 Ecosystem and Plant Sapling (Matching - True or False)T3-C3-Science-1.3 Ecosystem and Plant Sapling (Matching)T3-C3-Science-1.3 Ecosystem and Plant Sapling (True or False)

T3-C3-Science-2.1 Animal (Environment) (Matching - True or False)T3-C3-Science-2.1 Animal (Environment) (Matching) - 1T3-C3-Science-2.1 Animal (Environment) (Matching) - 2T3-C3-Science-2.1 Animal (Environment) (True or False)

T3-C3-Science-2.2 Animals (Food) (Matching - True or False)T3-C3-Science-2.2 Animals (Food) (Matching)T3-C3-Science-2.2 Animals (Food) (True or False)

T3-C3-Science-2.3 Animals Classification, Mouth-Parts, Food-Chain (Matching - True or False)T3-C3-Science-2.3 Animals Classification, Mouth-Parts, Food-Chain (Matching)T3-C3-Science-2.3 Animals Classification, Mouth-Parts, Food-Chain (True or False)

T3-C3-Science-3.1 Properties of Air (True or False)T3-C3-Science-3.1 Properties of Air (True or False) -1T3-C3-Science-3.1 Properties of Air (True or False) -2

T3-C3-Science-3.3 Moving Air (True or False)T3-C3-Science-3.3 Moving Air (True or False)

T3-C3-Science-3.2 Breathing (Matching)T3-C3-Science-3.2 Breathing (Matching)

T3-C3-Social-1.1 தமிழ்நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் (Matching - True or False)T3-C3-Social-1.1 தமிழ்நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் (Matching)T3-C3-Social-1.1 தமிழ்நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் (True or False)

T3-C3-Social-1.2 தமிழ்நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் (Matching - True or False)T3-C3-Social-1.2 தமிழ்நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் (Matching)T3-C3-Social-1.2 தமிழ்நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் (True or False)

T3-C3-Social-3.1 குழந்தைகளின் பாதுக்காப்பு (Matching - True or False)T3-C3-Social-3.1 குழந்தைகளின் பாதுக்காப்பு (Matching)T3-C3-Social-3.1 குழந்தைகளின் பாதுக்காப்பு (True or False)

T3-C3-Social-2 கனிம வளங்கள் (Matching - True or False)T3-C3-Social-2 கனிம வளங்கள் (Matching)T3-C3-Social-2 கனிம வளங்கள் (True or False) - 1T3-C3-Social-2 கனிம வளங்கள் (True or False) - 2

T3-C3-Social-3.2 பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பற்ற தொடுதல் (Matching - True or False)T3-C3-Social-3.2 பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பற்ற தொடுதல் (Matching)T3-C3-Social-3.2 பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பற்ற தொடுதல் (True or False)

T3-C3-Social-1.1 Freedom Fighters of Tamilnadu (A) (Matching - True or False)T3-C3-Social-1.1 Freedom Fighters of Tamilnadu (A) (Matching)T3-C3-Social-1.1 Freedom Fighters of Tamilnadu (A) (True or False)

T3-C3-Social-2 Mineral Resources (Matching - True or False)T3-C3-Social-2 Mineral Resources (Matching)T3-C3-Social-2 Mineral Resources (True or False) - 1T3-C3-Social-2 Mineral Resources (True or False) - 2

T3-C3-Social-1.2 Freedom Fighters of Tamilnadu (B) (Matching - True or False)T3-C3-Social-1.2 Freedom Fighters of Tamilnadu (B) (Matching)T3-C3-Social-1.2 Freedom Fighters of Tamilnadu (B) (True or False)

T3-C3-Social-3.1 Child Safety (Matching - True or False)T3-C3-Social-3.1 Child Safety (Matching)T3-C3-Social-3.1 Child Safety (True or False)

T3-C3-Social-3.2 Safe & Unsafe Touch (Matching - True or False)T3-C3-Social-3.2 Safe & Unsafe Touch (Matching)T3-C3-Social-3.2 Safe & Unsafe Touch (True or False)