அனைவருக்கும் வணக்கம் - நூலகத்தில் புத்தகங்கள் அடுக்கிவைப்பதுபோல என் விடுமுறைகால ஓய்வு நேரத்தில் மாணவர்களுக்காக நான் தயாரிக்கும் & தொகுக்கும் PDF , Videos , Online FA Games , Online Test....... etc போன்றவைகளை தலைப்புவாரியாக எளிமையாக பெற வலைதளத்தில் அடுக்கி வைக்கிறேன். இதனால் யாரும் யாரையும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பயன்படுத்தலாம். ஏதேனும் தகவலுக்கு & கருத்துகளுக்கு மாலை 6மணிக்கு மேல் தொடர்புகொள்ளவும் - 7904163487

Coordinators List

Total Pageviews

Followers

T2-C5-Science-L-1.2 உணவு - clickhere

clickhere

T2-C5-Science-L-1.2 உணவு

T2-C5-Science-L-2.1 நீர் - clickhere

clickhere

T2-C5-Science-L-2.1 நீர்

T2-C5-Science-L-2.2 நீர் - clickhere

clickhere

T2-C5-Science-L-2.2 நீர்

T2-C5-Science-L-3.1 தாவரங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C5-Science-L-3.1 தாவரங்கள்

T2-C5-Science-L-3.2 தாவரங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C5-Science-L-3.2 தாவரங்கள்

T2-C5-Social-L-1.1 பண்டைய அகழ்வாராய்ச்சி - clickhere

clickhere

T2-C5-Social-L-1.1 பண்டைய அகழ்வாராய்ச்சி

T2-C5-Social-L-1.2 பண்டைய அகழ்வாராய்ச்சி - clickhere

clickhere

T2-C5-Social-L-1.2 பண்டைய அகழ்வாராய்ச்சி

T2-C5-Social-L-2.1 நீர்க்கோளம் - clickhere

clickhere

T2-C5-Social-L-2.1 நீர்க்கோளம்

T2-C5-Social-L-2.2 நீர்க்கோளம் - clickhere

clickhere

T2-C5-Social-L-2.2 நீர்க்கோளம்

T2-C5-Social-L-3.1 உலகில் உள்ள கண்டங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C5-Social-L-3.1 உலகில் உள்ள கண்டங்கள்

T2-C5-Social-L-3.2 உலகில் உள்ள கண்டங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C5-Social-L-3.2 உலகில் உள்ள கண்டங்கள்

T2-C4-Tamil-L1 காவல்காரர் - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L1 காவல்காரர்

T2-C4-Tamil-L2 எல்லாரும் இப்படியே இருந்துவிட்டால் - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L2 எல்லாரும் இப்படியே இருந்துவிட்டால்

T2-C4-Tamil-L3 யானைக்கும் பானைக்கும் சரி - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L3 யானைக்கும் பானைக்கும் சரி

T2-C4-Tamil-L4 நன்னெறி - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L4 நன்னெறி

T2-C4-Tamil-L5 பனிமலைப் பயணம் - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L5 பனிமலைப் பயணம்

T2-C4-Tamil-L6 ஆராய்ந்திட வேண்டும் - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L6 ஆராய்ந்திட வேண்டும்

T2-C4-Tamil-L7 திருக்குறள் கதைகள் - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L7 திருக்குறள் கதைகள்

T2-C4-Tamil-L8 பசுவுக்குக் கிடைத்த நீதி - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L8 பசுவுக்குக் கிடைத்த நீதி

T2-C4-Tamil-L9 வேலைக்கேற்ற கூலி - clickhere

clickhere

T2-C4-Tamil-L9 வேலைக்கேற்ற கூலி

T2-C4-English-L-1.1 Appa - clickhere

clickhere

T2-C4-English-L-1.1 Appa

T2-C4-English-L-1.2 The Real Wealth - clickhere

clickhere

T2-C4-English-L-1.2 The Real Wealth

T2-C4-English-L-1.3 A True Friend - clickhere

clickhere

T2-C4-English-L-1.3 A True Friend

T2-C4-English-L-2.1 A Lesson to Save - clickhere

clickhere

T2-C4-English-L-2.1 A Lesson to Save

T2-C4-English-L-2.2 What d Human Save? - clickhere

clickhere

T2-C4-English-L-2.2 What d Human Save?

T2-C4-English-L-2.3 Save Wisely - clickhere

clickhere

T2-C4-English-L-2.3 Save Wisely

T2-C4-Science-L-1.1 உணவு - clickhere

clickhere

T2-C4-Science-L-1.1 உணவு

T2-C4-Science-L-1.2 உணவு - clickhere

clickhere

T2-C4-Science-L-1.2 உணவு

T2-C4-Science-L-2.1 நீர் - clickhere

clickhere

T2-C4-Science-L-2.1 நீர்

T2-C4-Science-L-2.2 நீர் - clickhere

clickhere

T2-C4-Science-L-2.2 நீர்

T2-C4-Science-L-3.1 தாவரங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C4-Science-L-3.1 தாவரங்கள்

T2-C4-Science-L-3.2 தாவரங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C4-Science-L-3.2 தாவரங்கள்

T2-C4-Social-L-1.1 சங்க கால வள்ளல்கள் - clickhere

clickhere

T2-C4-Social-L-1.1 சங்க கால வள்ளல்கள்

T2-C4-Social-L-1.2 சங்க கால வள்ளல்கள் - clickhere

clickhere

T2-C4-Social-L-1.2 சங்க கால வள்ளல்கள்

T2-C4-Social-L-2.1 தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு - clickhere

clickhere

T2-C4-Social-L-2.1 தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு

T2-C4-Social-L-2.2 தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு - clickhere

clickhere

T2-C4-Social-L-2.2 தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு

T2-C4-Social-L-3.1 போக்குவரத்து - clickhere

clickhere

T2-C4-Social-L-3.1 போக்குவரத்து

T2-C4-Social-L-3.2 போக்குவரத்து - clickhere

clickhere

T2-C4-Social-L-3.2 போக்குவரத்து

T2-C3-Tamil-L1 உண்மையே உயர்வு - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L1 உண்மையே உயர்வு

T2-C3-Tamil-L2 ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L2 ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு

T2-C3-Tamil-L3 கல்வி கண் போன்றது - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L3 கல்வி கண் போன்றது

T2-C3-Tamil-L4 திருக்குறள் கதைகள் - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L4 திருக்குறள் கதைகள்

T2-C3-Tamil-L5 வாலு போயி கத்தி வந்தது! …. - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L5 வாலு போயி கத்தி வந்தது! ….

T2-C3-Tamil-L6 எழில் கொஞ்சும் அருவி - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L6 எழில் கொஞ்சும் அருவி

T2-C3-Tamil-L7 நாயும், ஓநாயும் - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L7 நாயும், ஓநாயும்

T2-C3-Tamil-L8 நட்பே உயர்வு - clickhere

clickhere

T2-C3-Tamil-L8 நட்பே உயர்வு

T2-C3-English-L-1.1 Summer & Welcoming Spring - clickhere

clickhere

T2-C3-English-L-1.1 Summer & Welcoming Spring

T2-C3-English-L-1.2 Rain Coat - clickhere

clickhere

T2-C3-English-L-1.2 Rain Coat

T2-C3-English-L-1.3 A Winter Morning - clickhere

clickhere

T2-C3-English-L-1.3 A Winter Morning

T2-C3-English-L-2.1 At the Grocery Store - clickhere

clickhere

T2-C3-English-L-2.1 At the Grocery Store

T2-C3-English-L-2.2 Varun's day out - clickhere

clickhere

T2-C3-English-L-2.2 Varun's day out

T2-C3-English-L-2.3 The Great Cooking Contest - clickhere

clickhere

T2-C3-English-L-2.3 The Great Cooking Contest

T2-C3-Science-L-1.1 உணவு - clickhere

clickhere

T2-C3-Science-L-1.1 உணவு

T2-C3-Science-L-1.2 உணவு - clickhere

clickhere

T2-C3-Science-L-1.2 உணவு

T2-C3-Science-L-2.1 நீர் - clickhere

clickhere

T2-C3-Science-L-2.1 நீர்

T2-C3-Science-L-2.2 நீர் - clickhere

clickhere

T2-C3-Science-L-2.2 நீர்

T2-C3-Science-L-3.1 தாவரங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C3-Science-L-3.1 தாவரங்கள்

T2-C3-Science-L-3.2 தாவரங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C3-Science-L-3.2 தாவரங்கள்

T2-C3-Social-L-1.1 வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C3-Social-L-1.1 வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள்

T2-C3-Social-L-1.2 வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C3-Social-L-1.2 வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள்

T2-C3-Social-L-2.1 சரணாலயங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C3-Social-L-2.1 சரணாலயங்கள்

T2-C3-Social-L-2.2 சரணாலயங்கள் - clickhere

clickhere

T2-C3-Social-L-2.2 சரணாலயங்கள்

T2-C3-Social-L-3.1 மாவட்ட நிருவாகம் - clickhere

clickhere

T2-C3-Social-L-3.1 மாவட்ட நிருவாகம்